info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 163
account_box ฝ่ายบริหาร
(นางเกษม บุตรวิชา)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
(นางเกษม บุตรวิชา)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
(นายชาญชัย บุญที)
เลขานายกเทศมนตรี
โทร : 0848364905
(นายชาญชัย บุญที)
เลขานายกเทศมนตรี
โทร : 0848364905
(นายประกาศิต เที่ยงดาห์)
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0817034727
(นายประกาศิต เที่ยงดาห์)
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0817034727
(นายบุญทัน ไชยนอก)
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0853039592
(นายบุญทัน ไชยนอก)
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0853039592
(นายเสาร์ ภูมูล)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 0857806335
(นายเสาร์ ภูมูล)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 0857806335
account_box ฝ่ายสภา
(นายบรรเทา โอปาก)
ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง
โทร : 081-9999822
(นายบรรเทา โอปาก)
ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง
โทร : 081-9999822
(นายประดิษฐ์ เดชไธสง)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง
โทร : 084-4716484
(นายประดิษฐ์ เดชไธสง)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง
โทร : 084-4716484
(นายชาญ อินทร์นอก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1
โทร : 088-4746697
(นายชาญ อินทร์นอก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1

โทร : 088-4746697
(นางบรรจง บัวศรี)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1
โทร : 086-2451406
(นางบรรจง บัวศรี)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1

โทร : 086-2451406
(นายสังวาลย์ ใสนอก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2
โทร : 065-5044900
(นายสังวาลย์ ใสนอก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2

โทร : 065-5044900
(นายสุพจน์ โพธิ์ดี)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2
โทร : 081-8770686
(นายสุพจน์ โพธิ์ดี)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2

โทร : 081-8770686
(นายยะราช แสนเมือง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2
โทร : 091-0206759
(นายยะราช แสนเมือง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2

โทร : 091-0206759
(นายสำราญ รื่นเริง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2
โทร : 094-5299898
(นายสำราญ รื่นเริง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2

โทร : 094-5299898
(นายจันทร์ บุญคุ้ม)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1
โทร : 083-3859572
(นายจันทร์ บุญคุ้ม)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1

โทร : 083-3859572
(นายทองสุข ปรูกระโทก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2
โทร : 089-8452279
(นายทองสุข ปรูกระโทก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2

โทร : 089-8452279
นายอุลา มีชาญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2
โทร : 062-1399587
นายอุลา มีชาญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2

โทร : 062-1399587
(นายสุพิช ทับอาษา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1
โทร : 063-0489639
(นายสุพิช ทับอาษา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1

โทร : 063-0489639
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายสัญญา นวลอ่อน)
ปลัดเทศบาลตำบล
โทร : 0918321010
(นายสัญญา นวลอ่อน)
ปลัดเทศบาลตำบล
โทร : 0918321010
นางพักตร์สุดา จันทร์ชู
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-9553435
นางพักตร์สุดา จันทร์ชู
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-9553435
นายวุฒิจักร บุญดี
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 090-2382316
นายวุฒิจักร บุญดี
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 090-2382316
นางสาวอัมพร บุราสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 085-3061826
นางสาวอัมพร บุราสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 085-3061826
นางสาวปิ่นฤทัย คำรังศรี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม
โทร : 081-9553435
นางสาวปิ่นฤทัย คำรังศรี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม
โทร : 081-9553435
นางสุภาพร ประดิษฐคล้าย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม
โทร : 083-3764064
นางสุภาพร ประดิษฐคล้าย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม
โทร : 083-3764064
account_box สำนักปลัด
(นางพักตร์สุดา จันทร์ชู)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-4875937
(นางพักตร์สุดา จันทร์ชู)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-4875937
(นางภารยา พลสินธุ์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 098-7196465
(นางภารยา พลสินธุ์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 098-7196465
(นางวิสาขะ ธรรมิกพงษ์)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
โทร : 087-2395868
(นางวิสาขะ ธรรมิกพงษ์)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

โทร : 087-2395868
(นายเทิดศักดิ์ ปะวะศรี)
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 087-9633313
(นายเทิดศักดิ์ ปะวะศรี)
นักทรัพยากรบุคคล

โทร : 087-9633313
(นางศรัญญา หนุ่มไธสงค์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 081-2921849
(นางศรัญญา หนุ่มไธสงค์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทร : 081-2921849
(นางสาวธณภรณ์ เจียรสุมัย)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวธณภรณ์ เจียรสุมัย)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวดวงเนตร โยงทองหลาง)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 081-9706941
(นางสาวดวงเนตร โยงทองหลาง)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร : 081-9706941
(นางสาวศรัญญา ขลิบกลาง)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวศรัญญา ขลิบกลาง)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นายยุทธ ชาชัย)
คนสวน
(นายยุทธ ชาชัย)
คนสวน
(นายศตวรรษ เที่ยงดาห์)
พนักงานขับรถยนต์
(นายศตวรรษ เที่ยงดาห์)
พนักงานขับรถยนต์
นางปา ชาชัย
คนครัว
โทร : 097-0159667
นางปา ชาชัย
คนครัว

โทร : 097-0159667
(นายนที แก้วพะเนาว์)
พนักงานดับเพลิง
(นายนที แก้วพะเนาว์)
พนักงานดับเพลิง
(นายสมชาติ บุตรวิชา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
โทร : 088-2504386
(นายสมชาติ บุตรวิชา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน

โทร : 088-2504386
(นายทิวากร เยื้องรัมย์)
พนักงานดับเพลิง
(นายทิวากร เยื้องรัมย์)
พนักงานดับเพลิง
(นายสมพงษ์ ขอนค้างพลู)
คนงาน
โทร : 087-2451536
(นายสมพงษ์ ขอนค้างพลู)
คนงาน

โทร : 087-2451536
(นายอำนาจ ทองคำ)
คนงาน
(นายอำนาจ ทองคำ)
คนงาน
(นางสาวกฤษณา เปลื้องกลาง)
คนงาน
โทร : 093-5187505
(นางสาวกฤษณา เปลื้องกลาง)
คนงาน

โทร : 093-5187505
(นายประดุงศักดิ์ ทุรินไธสง)
คนงาน
โทร : 093-5107519
(นายประดุงศักดิ์ ทุรินไธสง)
คนงาน

โทร : 093-5107519
account_box กองคลัง
-
ผู้อำนวยการกองคลัง
-
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวชนิญญา รอดอารี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 0887117193
นางสาวชนิญญา รอดอารี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 0887117193
(นายสุพจน์ เล็กสิงโต)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
โทร : 098-1464054
(นายสุพจน์ เล็กสิงโต)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
โทร : 098-1464054
นางสาวจนิสตา นามวงศ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โทร : 0808176944
นางสาวจนิสตา นามวงศ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โทร : 0808176944
นายไพโรจน์ กันแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โทร : 0868677363
นายไพโรจน์ กันแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โทร : 0868677363
(นางสาวรตนกมล ภูมูล)
คนงาน
(นางสาวรตนกมล ภูมูล)
คนงาน
(นางสาวพุทธิญา พิศนอก)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 081-7903705
(นางสาวพุทธิญา พิศนอก)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 081-7903705
(นางสาวธนพร ภูมิกระจ่าง)
คนงาน
โทร : 098-6344886
(นางสาวธนพร ภูมิกระจ่าง)
คนงาน
โทร : 098-6344886
(นางสาวจิรัชญาพร สิงห์ทอง)
คนงาน
(นางสาวจิรัชญาพร สิงห์ทอง)
คนงาน
(น.ส.นัทพร เบ้าชัย)
คนงาน
(น.ส.นัทพร เบ้าชัย)
คนงาน
account_box กองช่าง
(นายวุฒิจักร บุญดี)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 090-2382316
(นายวุฒิจักร บุญดี)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 090-2382316
(นายมารุต หนุ่มไธสงค์)
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน
โทร : 086-8765899
(นายมารุต หนุ่มไธสงค์)
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน
โทร : 086-8765899
(นายไกรสร ศรีทร)
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
โทร : 096-9248503
(นายไกรสร ศรีทร)
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
โทร : 096-9248503
(นายวีระวุฒิ โพธิ์สีดี)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 089-6304260
(นายวีระวุฒิ โพธิ์สีดี)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 089-6304260
(นายสมบัติ สลวนรัมย์)
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 089-7214067
(นายสมบัติ สลวนรัมย์)
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 089-7214067
(นายจักรพันธุ์ สุเรรัมย์)
คนงาน
โทร : 088-5990721
(นายจักรพันธุ์ สุเรรัมย์)
คนงาน
โทร : 088-5990721
(นายสมหมาย ภูมิกระจ่าง)
คนงาน
โทร : 093-5343052
(นายสมหมาย ภูมิกระจ่าง)
คนงาน
โทร : 093-5343052
account_box กองการศึกษา
(นางสาวอัมพร บุราสิทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 085-3061826
(นางสาวอัมพร บุราสิทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 085-3061826
(นางกุหลาบ สิริธรรมตระกูล)
ครู
โทร : 086-2577868
(นางกุหลาบ สิริธรรมตระกูล)
ครู
โทร : 086-2577868
(นางประภาศรี หินอ่อน)
ครู
โทร : 094-4860855
(นางประภาศรี หินอ่อน)
ครู

โทร : 094-4860855
(นางทองฮวย พิมพ์เบ้าทำ)
ครู
โทร : 080-1673757
(นางทองฮวย พิมพ์เบ้าทำ)
ครู

โทร : 080-1673757
(นายประจักร แผติตะ)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร : 085-6575674
(นายประจักร แผติตะ)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

โทร : 085-6575674
(นางสาวนุจรินทร์ โพธิ์สีดี)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร : 089-4264699
(นางสาวนุจรินทร์ โพธิ์สีดี)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

โทร : 089-4264699
(นางสถิตย์ อุปฮาด)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 088-1326991
(นางสถิตย์ อุปฮาด)
ผู้ดูแลเด็ก

โทร : 088-1326991
(นางเยาวรัตน์ สุระเสน)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
โทร : 093-4526903
(นางเยาวรัตน์ สุระเสน)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก

โทร : 093-4526903
(นางสาวอรนภา รักสนาม)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
โทร : 086-0661743
(นางสาวอรนภา รักสนาม)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก

โทร : 086-0661743
(นางกัญญา มาลัยทอง)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
(นางกัญญา มาลัยทอง)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
(นางสาวนริศรา พรมดิษฐ์)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
(นางสาวนริศรา พรมดิษฐ์)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
(นายสมชาย พิมพ์เบ้าทำ)
พนักงานจ้างเหมา
(นายสมชาย พิมพ์เบ้าทำ)
พนักงานจ้างเหมา
account_box กองสวัสดิการสังคม
(นางสาวปิ่นฤทัย คำรังศรี)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม
โทร : 081-9553435
(นางสาวปิ่นฤทัย คำรังศรี)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม
โทร : 081-9553435
(นางยุพาวดี พรมนอก)
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
โทร : 085-6303382
(นางยุพาวดี พรมนอก)
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
โทร : 085-6303382
นางโสพิศ คนหลัก
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 096-2369575
นางโสพิศ คนหลัก
นักพัฒนาชุมชน

โทร : 096-2369575
(นางสาวเกศินี โชคชาตรี)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 086-4133540
(นางสาวเกศินี โชคชาตรี)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

โทร : 086-4133540
(นายสมัย พรรัมย์)
คนงาน
โทร : 089-2860109
(นายสมัย พรรัมย์)
คนงาน

โทร : 089-2860109
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางสุภาพร ประดิษฐคล้าย)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม
โทร : 083-3764064
(นางสุภาพร ประดิษฐคล้าย)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม
โทร : 083-3764064
(นางสาวบัวคำ โดดไธสง)
คนงาน
โทร : 063-6422632
(นางสาวบัวคำ โดดไธสง)
คนงาน
โทร : 063-6422632
(นายสุเทพ มณีเนตร)
คนงานประจำรถขยะ
(นายสุเทพ มณีเนตร)
คนงานประจำรถขยะ
(นายชัชวาลย์ โชคชาตรี)
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 088-3717678
(นายชัชวาลย์ โชคชาตรี)
คนงานประจำรถขยะ

โทร : 088-3717678
(นายสถิตย์ ทองบ่อ)
คนงาน
(นายสถิตย์ ทองบ่อ)
คนงาน
(นายสมควร ก้ามสันเทียะ)
คนงาน
โทร : 093-1277913
(นายสมควร ก้ามสันเทียะ)
คนงาน

โทร : 093-1277913
(นายอุกฤษฎ์ ไชยนอก)
คนงาน
(นายอุกฤษฎ์ ไชยนอก)
คนงาน
นายทองใบ แสนสุข
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 092-2532654
นายทองใบ แสนสุข
คนงานประจำรถขยะ

โทร : 092-2532654
account_box ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง ผู้อำนวยการศูนย์
โทร : 0819772616
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง ผู้อำนวยการศูนย์
โทร : 0819772616
นายสัญญา นวลอ่อน
ปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง รองผู้อำนวยการศูนย์
โทร : 0918321010
นายสัญญา นวลอ่อน
ปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง รองผู้อำนวยการศูนย์
โทร : 0918321010
นางสุภาพร ประดิษฐคล้าย
รองปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง รองผู้อำนวยการศูนย์
โทร : 083-3764064
นางสุภาพร ประดิษฐคล้าย
รองปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง รองผู้อำนวยการศูนย์

โทร : 083-3764064
-
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนอะราง
-
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนอะราง
-
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด
-
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด
นายทวี ศรีสวัสดิ์
กำนันตำบลดอนอะราง กรรมการ
โทร : 091-3460699
นายทวี ศรีสวัสดิ์
กำนันตำบลดอนอะราง กรรมการ

โทร : 091-3460699
นายคม สีหอมกลิ่น
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 กรรมการ
โทร : 061-0787697
นายคม สีหอมกลิ่น
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 กรรมการ

โทร : 061-0787697
นายปัญญา ต่อชีพ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 กรรมการ
โทร : 097-9936569
นายปัญญา ต่อชีพ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 กรรมการ

โทร : 097-9936569
นายรัตนเสรี ไกรสอน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 กรรมการ
โทร : 081-3898153
นายรัตนเสรี ไกรสอน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 กรรมการ

โทร : 081-3898153
นายณรงค์ศักดิ์ ฉิมจารย์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 กรรมการ
โทร : 086-2434232
นายณรงค์ศักดิ์ ฉิมจารย์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 กรรมการ

โทร : 086-2434232
นายสมศักดิ์ สุทา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 กรรมการ
โทร : 098-1700866
นายสมศักดิ์ สุทา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 กรรมการ

โทร : 098-1700866
นางวราภรณ์ ติงสันเทียะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 กรรมการ
โทร : 098-6523924
นางวราภรณ์ ติงสันเทียะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 กรรมการ

โทร : 098-6523924
นายทวี ศรีสวัสดิ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 กรรมการ
โทร : 091-3460699
นายทวี ศรีสวัสดิ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 กรรมการ

โทร : 091-3460699
นายสุเทพ ปานไธสง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 กรรมการ
โทร : 087-9420144
นายสุเทพ ปานไธสง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 กรรมการ

โทร : 087-9420144
นายสาคร คำภาดี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 กรรมการ
โทร : 089-5815376
นายสาคร คำภาดี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 กรรมการ

โทร : 089-5815376
นายสุลัย แสนสุข
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 กรรมการ
โทร : 087-8774514
นายสุลัย แสนสุข
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 กรรมการ

โทร : 087-8774514
นายสมนึก นาคา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 กรรมการ
โทร : 089-5848140
นายสมนึก นาคา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 กรรมการ

โทร : 089-5848140
นายสุนทอน ประสังคะเต
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 กรรมการ
โทร : 065-1209041
นายสุนทอน ประสังคะเต
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 กรรมการ

โทร : 065-1209041
นายบุญช่วย ศรีโภคา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 กรรมการ
โทร : 093-4280566
นายบุญช่วย ศรีโภคา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 กรรมการ

โทร : 093-4280566
นายถาวร บุญที
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 กรรมการ
โทร : 098-6672688
นายถาวร บุญที
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 กรรมการ

โทร : 098-6672688
นายสมัย โยธะพงษ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 กรรมการ
โทร : 089-8479828
นายสมัย โยธะพงษ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 กรรมการ

โทร : 089-8479828
นางพักตร์สุดา จันทร์ชู
หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
โทร : 081-4875937
นางพักตร์สุดา จันทร์ชู
หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ

โทร : 081-4875937
นางสาวปิ่นฤทัย คำรังศรี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม กรรมการ
โทร : 081-9553435
นางสาวปิ่นฤทัย คำรังศรี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม กรรมการ

โทร : 081-9553435
นางสาวอัมพร บุราสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ
โทร : 085-3061826
นางสาวอัมพร บุราสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ

โทร : 085-3061826
นายวุฒิจักร บุญดี
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
โทร : 090-2382316
นายวุฒิจักร บุญดี
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

โทร : 090-2382316
นางภารยา พลสินธุ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กรรมการ
โทร : 098-7196465
นางภารยา พลสินธุ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กรรมการ

โทร : 098-7196465
นางวิสาขะ ธรรมิกพงษ์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ กรรมการ/เลขานุการศูนย์ฯ
โทร : 087-2395868
นางวิสาขะ ธรรมิกพงษ์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ กรรมการ/เลขานุการศูนย์ฯ

โทร : 087-2395868
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร