เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
account_box ฝ่ายบริหาร
(นางเกษม บุตรวิชา)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
(นายประกาศิต เที่ยงดาห์)
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0817034727
(นายบุญทัน ไชยนอก)
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0853039592
(นายชาญชัย บุญที)
เลขานายกเทศมนตรี
โทร : 0848364905
(นายเสาร์ ภูมูล)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 0857806335
account_box ฝ่ายสภา
(นายยะราช แสนเมือง)
ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง
โทร : 091-0206759
(นายชาญ อินทร์นอก)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง
โทร : 088-4746697
(นายอุลา มีชาญ)
เลขาสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง
โทร : 062-1399587
(นายบรรเทา โอปาก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1
โทร : 081-9999822
(นางบรรจง บัวศรี)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1
โทร : 086-2451406
(นายจันทร์ บุญคุ้ม)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1
โทร : 083-3859572
(นายสุพิช ทับอาสา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1
โทร : 063-0489639
(นายประดิษฐ์ เดชไธสง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2
โทร : 084-4716484
(นายสังวาลย์ ใสนอก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2
โทร : 065-5044900
(นายสุพจน์ โพธิ์ดี)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2
โทร : 081-8770686
(นายสำราญ รื่นเริง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2
โทร : 094-5299898
(นายทองสุข ปรูกระโทก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2
โทร : 089-8452279
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นางศุภากร ธนูสา)
ปลัดเทศบาลตำบล
โทร : 081-2651936
(นางสุภาพร ประดิษฐคล้าย)
รองปลัดเทศบาล
โทร : 083-3764064
(นางวลินทร์รัศน์ จันทร์ชู)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-9553435
(นายวุฒิจักร บุญดี)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 090-2382316
(นางสาวอัมพร บุราสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 085-3061826
(นางสาวปิ่นฤทัย คำรังศรี)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม
โทร : 081-9553435
จ.ส.อ.ธรรมรงค์ รสดี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-7665904
account_box สำนักปลัด
(นางวลินทร์รัศน์ จันทร์ชู)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-4875937
(นายเชวงศักดิ์ มะลิวรรณ์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 081-2345088
(จ่าเอกชาญณรงค์ สืบรัมย์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 098-0972619
ว่าง
ว่าง
(นางวิสาขะ ธรรมิกพงษ์)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
โทร : 087-2395868
(นายเทิดศักดิ์ ปะวะศรี)
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทร : 087-9633313
(นางศรัญญา หนุ่มไธสงค์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 081-2921849
(นางสาวธณภรณ์ เจียรสุมัย)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 091-8701836
(นางสาวดวงเนตร โยงทองหลาง)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 081-9706941
(นางสาวศรัญญา ขลิบกลาง)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 088-5628652
(นายยุทธ ชาชัย)
คนสวน
โทร : 092-8024413
(นายศตวรรษ เที่ยงดาห์)
พนักงานขับรถยนต์
(นางปา ชาชัย)
แม่บ้าน
โทร : 097-0159667
(นายนที แก้วพะเนาว์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
โทร : 083-3820557
(นายสมชาติ บุตรวิชา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
โทร : 088-2504386
(นายสมพงษ์ ขอนค้างพลู)
คนงาน
โทร : 087-2451536
(นายอำนาจ ทองคำ)
คนงาน
โทร : 086-2589712
(นายประดุงศักดิ์ ทุรินไธสง)
คนงาน
โทร : 093-5107519
(นายธนันชัย เหลาสา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
โทร : 086-4548529
นายอภิวัฒน์ นามี
คนงาน
โทร : 083-2284266
นางสาวมินตรา แฝดสุระ
คนงาน
โทร : 091-8253237
นางสาวทัชฌา รูไธสง
คนงาน
โทร : 061-3577088
account_box กองคลัง
จ.ส.อ.ธรรมรงค์ รสดี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-7665904
นางสาวชนิญญา รอดอารี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 0887117193
นายสุพจน์ เล็กสิงโต
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
โทร : 098-1464054
นางสาวจนิสตา นามวงศ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โทร : 0808176944
นายไพโรจน์ กันแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โทร : 0868677363
นางสาวรตนกมล ภูมูล
คนงาน
โทร : 088-9454787
นางสาวพุทธิญา พิศนอก
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 081-7903705
น.ส.นัทพร เบ้าชัย
คนงาน
โทร : 061-4185413
นายกรรณ ป้อกระโทก
คนงาน
โทร : -
account_box กองช่าง
(นายวุฒิจักร บุญดี)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 090-2382316
(นายมารุต หนุ่มไธสงค์)
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน
โทร : 086-8765899
(นายไกรสร ศรีทร)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
โทร : 096-9248503
(นายวีระวุฒิ โพธิ์สีดี)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 089-6304260
(นายสมบัติ สลวนรัมย์)
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 089-7214067
(นายจักรพันธุ์ สุเรรัมย์)
คนงาน
โทร : 088-5990721
(นายสมหมาย ภูมิกระจ่าง)
พนักงานผลิตน้ำประปา(ทักษะ)
โทร : 093-5343052
account_box กองการศึกษา
(นางสาวอัมพร บุราสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 085-3061826
(นางกุหลาบ สิริธรรมตระกูล)
ครู
โทร : 086-2577868
(นางประภาศรี หินอ่อน)
ครู
โทร : 094-4860855
(นางทองฮวย พิมพ์เบ้าทำ)
ครู
โทร : 093-0567563
(นายประจักร แผติตะ)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร : 085-6575674
(นางสาวนุจรินทร์ โพธิ์สีดี)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร : 089-4264619
(นางสถิตย์ อุปฮาด)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 088-1326991
(นางเยาวรัตน์ สุระเสน)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
โทร : 093-4526903
(นางอรนภา ไชยนอก)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
โทร : 086-0661743
(นางกัญญา มาลัยทอง)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
โทร : 082-8691516
(นางสาวนริศรา พรมดิษฐ์)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
โทร : 080-9994609
(นายสมชาย พิมพ์เบ้าทำ)
พนักงานจ้างเหมา
โทร : 093-0567563
นายทรงศักดิ์ พรมนอก
พนักงานขับรถ
โทร : 081-7899039
account_box กองสวัสดิการสังคม
(นางสาวปิ่นฤทัย คำรังศรี)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม
โทร : 081-9553435
(นางยุพาวดี พรมนอก)
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทร : 085-6303382
นางโสพิศ คนหลัก
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 096-2369575
(นางสาวเกศินี โชคชาตรี)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 086-4133540
(นายสมัย พรรัมย์)
คนงาน
โทร : 089-2860109
นางสาวกฤษณา เปลื้องกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 064-4628141
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางสุภาพร ประดิษฐคล้าย)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 083-3764064
(นางสาวบัวคำ แยกไธสง)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร : 063-6422632
(นายสุเทพ มณีเนตร)
คนงานประจำรถขยะ
(นายชัชวาลย์ โชคชาตรี)
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 088-3717678
(นายสถิตย์ ทองบ่อ)
คนงาน
(นายสมควร ก้ามสันเทียะ)
คนงาน
โทร : 093-1277913
(นายอุกฤษฎ์ ไชยนอก)
คนงาน
นายทองใบ แสนสุข
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 092-2532654
นายเสกสัน ตาทิพย์
คนงาน
โทร : 089-8496388
นายสุพจน์ เพ่งพิศ
คนงาน
โทร : 097-1478279
นายอรรณพ หวังค่ำกลาง
คนงาน
โทร : 092-6384735
นายพลาย รอดจากเข็ญ
คนงาน
โทร : 081-1451854
นายสุพรรณ กริ่มรัมย์
คนงาน
โทร : 087-2431190
นางสาวสายัณห์ ติงสันเทียะ
คนงาน
โทร : 086-2544924
นายนิคม ตุงกระโท
คนงาน
โทร : 098-6984719
account_box ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
(นางเกษม บุตรวิชา)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง ผู้อำนวยการศูนย์
โทร : 0819772616
นางศุภากร ธนูสา
ปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง รองผู้อำนวยการศูนย์
โทร : 081-2651936
(นางสุภาพร ประดิษฐคล้าย)
รองปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง รองผู้อำนวยการศูนย์
โทร : 083-3764064
-
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนอะราง
-
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด
นายสมศักดิ์ สุทา
กำนันตำบลดอนอะราง กรรมการ
โทร : 098-1700866
นายคม สีหอมกลิ่น
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 กรรมการ
โทร : 061-0787697
นายปัญญา ต่อชีพ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 กรรมการ
โทร : 097-9936569
นายรัตนเสรี ไกรสอน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 กรรมการ
โทร : 081-3898153
นายณรงค์ศักดิ์ ฉิมจารย์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 กรรมการ
โทร : 086-2434232
นายสมศักดิ์ สุทา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 กรรมการ
โทร : 098-1700866
นางวราภรณ์ ติงสันเทียะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 กรรมการ
โทร : 098-6523924
นางชนันพร คำภูเงิน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 กรรมการ
โทร : 061-3784886
นายสุเทพ ปานไธสง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 กรรมการ
โทร : 087-9420144
นายสาคร คำภาดี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 กรรมการ
โทร : 089-5815376
นายไสล งามเลิศ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 กรรมการ
โทร : 082-6369350
นายสมนึก นาคา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 กรรมการ
โทร : 089-5848140
นายสุนทอน ประสังคะเต
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 กรรมการ
โทร : 065-1209041
นายบุญช่วย ศรีโภคา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 กรรมการ
โทร : 093-4280566
นายถาวร บุญที
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 กรรมการ
โทร : 098-6672688
นางอัญญารัตน์ เกิดสีทอง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 กรรมการ
โทร : 081-0706513
นางวลินทร์รัศน์ จันทร์ชู
หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
โทร : 081-4875937
นางสาวปิ่นฤทัย คำรังศรี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม กรรมการ
โทร : 081-9553435
นางสาวอัมพร บุราสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ
โทร : 085-3061826
นายวุฒิจักร บุญดี
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
โทร : 090-2382316
จ่าเอกชาญณรงค์ สืบรัมย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เลขานุการศูนย์ฯ
โทร : 098-0972619