info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 79
เมื่อวาน 340
เดือนนี้ 4,153
เดือนที่แล้ว 6,480
ทั้งหมด 22,508

account_box ฝ่ายบริหาร
(นางเกษม บุตรวิชา)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
(นางเกษม บุตรวิชา)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
(นายชาญชัย บุญที)
รองนายกเทศมนตรี
(นายชาญชัย บุญที)
รองนายกเทศมนตรี
(นายเขียน ปะวะศรี)
รองนายกเทศมนตรี
(นายเขียน ปะวะศรี)
รองนายกเทศมนตรี
(นายบุญทัน ไชยนอก)
เลขานายกเทศมนตรี
(นายบุญทัน ไชยนอก)
เลขานายกเทศมนตรี
(นายเมี้ยน ชื่นมะเริง)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
(นายเมี้ยน ชื่นมะเริง)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
account_box ฝ่ายสภา
(นายยะราช แสนเมือง)
ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง
(นายยะราช แสนเมือง)
ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง
(นางคำสอน หนุนไธสง)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง
(นางคำสอน หนุนไธสง)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง
(นายทองสุข ปรูกระโทก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2
(นายทองสุข ปรูกระโทก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2
(นางศรัญญา ยุ่งรัมย์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2
(นางศรัญญา ยุ่งรัมย์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2
(นายสังวาลย์ ใสนอก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2
(นายสังวาลย์ ใสนอก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2
(นายสุพจน์ โพธิ์ดี)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2
(นายสุพจน์ โพธิ์ดี)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2
(นายชาญ อินทร์นอก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1
(นายชาญ อินทร์นอก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1
(นางบุญโฮม ยอดนครจง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1
(นางบุญโฮม ยอดนครจง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1
(นางบัวผัน หาลี)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1
(นางบัวผัน หาลี)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1
(นางบุญน้อม สุทธศิลป์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1
(นางบุญน้อม สุทธศิลป์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1
นายบรรเทา โอปาก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1
นายบรรเทา โอปาก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
-
ปลัดเทศบาลตำบล
-
ปลัดเทศบาลตำบล
นางพักตร์สุดา จันทร์ชู
หัวหน้าสำนักปลัด
นางพักตร์สุดา จันทร์ชู
หัวหน้าสำนักปลัด
นายวุฒิจักร บุญดี
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นายวุฒิจักร บุญดี
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวอัมพร บุราสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวอัมพร บุราสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวปิ่นฤทัย คำรังศรี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม
นางสาวปิ่นฤทัย คำรังศรี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม
นางสุภาพร ประดิษฐคล้าย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม
นางสุภาพร ประดิษฐคล้าย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม
account_box สำนักปลัด
(นางพักตร์สุดา จันทร์ชู)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางพักตร์สุดา จันทร์ชู)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางภารยา พลสินธุ์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางภารยา พลสินธุ์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางวิสาขะ ธรรมิกพงษ์)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
(นางวิสาขะ ธรรมิกพงษ์)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
(นายเทิดศักดิ์ ปะวะศรี)
นักทรัพยากรบุคคล
(นายเทิดศักดิ์ ปะวะศรี)
นักทรัพยากรบุคคล
(นางศรัญญา หนุ่มไธสงค์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นางศรัญญา หนุ่มไธสงค์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นางสาวธณภรณ์ เจียรสุมัย)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวธณภรณ์ เจียรสุมัย)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นายประกาศิต เที่ยงดาห์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายประกาศิต เที่ยงดาห์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวดวงเนตร โยงทองหลาง)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวดวงเนตร โยงทองหลาง)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวศรัญญา ขลิบกลาง)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวศรัญญา ขลิบกลาง)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นายยุทธ ชาชัย)
คนสวน
(นายยุทธ ชาชัย)
คนสวน
(นายศตวรรษ เที่ยงดาห์)
พนักงานขับรถยนต์
(นายศตวรรษ เที่ยงดาห์)
พนักงานขับรถยนต์
นางปา ชาชัย
คนครัว
นางปา ชาชัย
คนครัว
(นายนที แก้วพะเนาว์)
พนักงานดับเพลิง
(นายนที แก้วพะเนาว์)
พนักงานดับเพลิง
(นายสมชาติ บุตรวิชา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
(นายสมชาติ บุตรวิชา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
(นายทิวากร เยื้องรัมย์)
พนักงานดับเพลิง
(นายทิวากร เยื้องรัมย์)
พนักงานดับเพลิง
(นายสมพงษ์ ขอนค้างพลู)
คนงาน
(นายสมพงษ์ ขอนค้างพลู)
คนงาน
(นายอำนาจ ทองคำ)
คนงาน
(นายอำนาจ ทองคำ)
คนงาน
(นางสาวกฤษณา เปลื้องกลาง)
คนงาน
(นางสาวกฤษณา เปลื้องกลาง)
คนงาน
(นายประดุงศักดิ์ ทุรินไธสง)
คนงาน
(นายประดุงศักดิ์ ทุรินไธสง)
คนงาน
(นางสาวนุชจิรา ไชยนอก)
คนงาน
(นางสาวนุชจิรา ไชยนอก)
คนงาน
account_box กองคลัง
(นางสุพรรณี คำสกุลวัฒนะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
(นางสุพรรณี คำสกุลวัฒนะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
(นางสาวพุทธิญา พิศนอก)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวพุทธิญา พิศนอก)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวรตนกมล ภูมูล)
คนงาน
(นางสาวรตนกมล ภูมูล)
คนงาน
(นายสุพจน์ เล็กสิงโต)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
(นายสุพจน์ เล็กสิงโต)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
(นางสาววิยะดา บุตรวิชา)
คนงาน
(นางสาววิยะดา บุตรวิชา)
คนงาน
(นางสาวธนพร ภูมิกระจ่าง)
คนงาน
(นางสาวธนพร ภูมิกระจ่าง)
คนงาน
(นางสาวจิรัชญาพร สิงห์ทอง)
คนงาน
(นางสาวจิรัชญาพร สิงห์ทอง)
คนงาน
(น.ส.นัทพร เบ้าชัย)
คนงาน
(น.ส.นัทพร เบ้าชัย)
คนงาน
(น.ส.เมธาพร ทองภู)
คนงาน
(น.ส.เมธาพร ทองภู)
คนงาน
account_box กองช่าง
(นายวุฒิจักร บุญดี)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
(นายวุฒิจักร บุญดี)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
(นายวิชาญ คะริบรัมย์)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
(นายวิชาญ คะริบรัมย์)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
(นายมารุต หนุ่มไธสงค์)
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน
(นายมารุต หนุ่มไธสงค์)
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน
(นายไกรสร ศรีทร)
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
(นายไกรสร ศรีทร)
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
(นายวีระวุฒิ โพธิ์สีดี)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นายวีระวุฒิ โพธิ์สีดี)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นายประนอม ศรีทร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายประนอม ศรีทร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายสมบัติ สลวนรัมย์)
พนักงานผลิตน้ำประปา
(นายสมบัติ สลวนรัมย์)
พนักงานผลิตน้ำประปา
(นายจักรพันธุ์ สุเรรัมย์)
คนงาน
(นายจักรพันธุ์ สุเรรัมย์)
คนงาน
(นายสมหมาย ภูมิกระจ่าง)
คนงาน
(นายสมหมาย ภูมิกระจ่าง)
คนงาน
(นายณัฐนนท์ วงศ์ยะกาญจน์)
คนงาน
(นายณัฐนนท์ วงศ์ยะกาญจน์)
คนงาน
account_box กองการศึกษา
(นางสาวอัมพร บุราสิทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางสาวอัมพร บุราสิทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางลักขณา ชุมพลน้อย)
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(นางลักขณา ชุมพลน้อย)
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(นางกุหลาบ สิริธรรมตระกูล)
ครู
(นางกุหลาบ สิริธรรมตระกูล)
ครู
(นางประภาศรี หินอ่อน)
ครู
(นางประภาศรี หินอ่อน)
ครู
(นางทองฮวย พิมพ์เบ้าทำ)
ครู
(นางทองฮวย พิมพ์เบ้าทำ)
ครู
(นายประจักษ์ แผติต)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นายประจักษ์ แผติต)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นางสาวนุชรินทร์ คามตะศิลา)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นางสาวนุชรินทร์ คามตะศิลา)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นางสถิตย์ อุปฮาด)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสถิตย์ อุปฮาด)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางเยาวรัตน์ สุระเสน)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
(นางเยาวรัตน์ สุระเสน)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
(นางสาวอรนภา รักสนาม)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
(นางสาวอรนภา รักสนาม)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
(นางกัญญา มาลัยทอง)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
(นางกัญญา มาลัยทอง)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
(นางสาวนริศรา พรมดิษฐ์)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
(นางสาวนริศรา พรมดิษฐ์)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
(นายสมชาย พิมพ์เบ้าทำ)
พนักงานจ้างเหมา
(นายสมชาย พิมพ์เบ้าทำ)
พนักงานจ้างเหมา
account_box กองสวัสดิการสังคม
(นางสาวปิ่นฤทัย คำรังศรี)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม
(นางสาวปิ่นฤทัย คำรังศรี)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม
(นางยุพาวดี พรมนอก)
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
(นางยุพาวดี พรมนอก)
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นางโสพิศ คนหลัก
นักพัฒนาชุมชน
นางโสพิศ คนหลัก
นักพัฒนาชุมชน
(นางสาวเกศินี โชคชาตรี)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาวเกศินี โชคชาตรี)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นายสมัย พรรัมย์)
คนงาน
(นายสมัย พรรัมย์)
คนงาน
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางสุภาพร ประดิษฐคล้าย)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม
(นางสุภาพร ประดิษฐคล้าย)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม
(นางสาวบัวคำ โดดไธสง)
คนงาน
(นางสาวบัวคำ โดดไธสง)
คนงาน
(นายสุเทพ มณีเนตร)
คนงานประจำรถขยะ
(นายสุเทพ มณีเนตร)
คนงานประจำรถขยะ
(นายชัชวาลย์ โชคชาตรี)
คนงานประจำรถขยะ
(นายชัชวาลย์ โชคชาตรี)
คนงานประจำรถขยะ
(นายสถิตย์ ทองบ่อ)
คนงาน
(นายสถิตย์ ทองบ่อ)
คนงาน
(นายสมควร ก้ามสันเทียะ)
คนงาน
(นายสมควร ก้ามสันเทียะ)
คนงาน
(นายอุกฤษฎ์ ไชยนอก)
คนงาน
(นายอุกฤษฎ์ ไชยนอก)
คนงาน
นายทองใบ แสนสุข
คนงานประจำรถขยะ
นายทองใบ แสนสุข
คนงานประจำรถขยะ
account_box ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

นางเกษม บุตรวิชา 
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

สายตรง
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

โทร.0819772616

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร