เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
verified_user คำสั่ง
insert_drive_file คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานติดตาม และสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file คำสั่ง กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 214
insert_drive_file คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 387
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 344
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 324
insert_drive_file แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวันกิจการประปา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
insert_drive_file ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายอำนาจเจ้าหน้าที่ภายในสำนักปลัดเทศบาลครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 343
insert_drive_file การแบ่งงานและมอบหมายอำนาจหน้าที่ภายในกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 350
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาเงิน(กิจการประปา) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 350
insert_drive_file แต่งตั้งผู้ที่มีหน้าที่รับเงินและลงมือชื่อในหลักฐานใบเสร็จรับเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 354
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 351
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
insert_drive_file แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับเงิน-จ่ายเงินประจำวัน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 521
insert_drive_file การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 146
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1