info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 115
เดือนนี้ 4,435
เดือนที่แล้ว 6,227
ทั้งหมด 35,794

verified_user ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่14 พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file ระเบียบ ก.มหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ 2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่(แบับที่3)พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของอปท. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่(แบับที่4)พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี60 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
-
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
-
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร