info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 258
เดือนนี้ 6,405
เดือนที่แล้ว 13,663
ทั้งหมด 64,844

verified_user ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 143 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 310 |
insert_drive_file ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่14 พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file ระเบียบ ก.มหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ 2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่(แบับที่3)พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของอปท. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่(แบับที่4)พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี60 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2547 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 46 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร