info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 139
account_box กองการศึกษา
(นางสาวอัมพร บุราสิทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 085-3061826
(นางสาวอัมพร บุราสิทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 085-3061826
(นางกุหลาบ สิริธรรมตระกูล)
ครู
โทร : 086-2577868
(นางกุหลาบ สิริธรรมตระกูล)
ครู
โทร : 086-2577868
(นางประภาศรี หินอ่อน)
ครู
โทร : 094-4860855
(นางประภาศรี หินอ่อน)
ครู

โทร : 094-4860855
(นางทองฮวย พิมพ์เบ้าทำ)
ครู
โทร : 080-1673757
(นางทองฮวย พิมพ์เบ้าทำ)
ครู

โทร : 080-1673757
(นายประจักร แผติตะ)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร : 085-6575674
(นายประจักร แผติตะ)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

โทร : 085-6575674
(นางสาวนุจรินทร์ โพธิ์สีดี)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร : 089-4264699
(นางสาวนุจรินทร์ โพธิ์สีดี)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

โทร : 089-4264699
(นางสถิตย์ อุปฮาด)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 088-1326991
(นางสถิตย์ อุปฮาด)
ผู้ดูแลเด็ก

โทร : 088-1326991
(นางเยาวรัตน์ สุระเสน)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
โทร : 093-4526903
(นางเยาวรัตน์ สุระเสน)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก

โทร : 093-4526903
(นางสาวอรนภา รักสนาม)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
โทร : 086-0661743
(นางสาวอรนภา รักสนาม)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก

โทร : 086-0661743
(นางกัญญา มาลัยทอง)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
(นางกัญญา มาลัยทอง)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
(นางสาวนริศรา พรมดิษฐ์)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
(นางสาวนริศรา พรมดิษฐ์)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
(นายสมชาย พิมพ์เบ้าทำ)
พนักงานจ้างเหมา
(นายสมชาย พิมพ์เบ้าทำ)
พนักงานจ้างเหมา
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร