เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
account_box กองการศึกษา
(นางสาวอัมพร บุราสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 085-3061826
(นางกุหลาบ สิริธรรมตระกูล)
ครู
โทร : 086-2577868
(นางประภาศรี หินอ่อน)
ครู
โทร : 094-4860855
(นางทองฮวย พิมพ์เบ้าทำ)
ครู
โทร : 093-0567563
(นายประจักร แผติตะ)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร : 085-6575674
(นางสาวนุจรินทร์ โพธิ์สีดี)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร : 089-4264619
(นางสถิตย์ อุปฮาด)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 088-1326991
(นางเยาวรัตน์ สุระเสน)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
โทร : 093-4526903
(นางอรนภา ไชยนอก)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
โทร : 086-0661743
(นางกัญญา มาลัยทอง)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
โทร : 082-8691516
(นางสาวนริศรา พรมดิษฐ์)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
โทร : 080-9994609
(นายสมชาย พิมพ์เบ้าทำ)
พนักงานจ้างเหมา
โทร : 093-0567563
นายทรงศักดิ์ พรมนอก
พนักงานขับรถ
โทร : 081-7899039