info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 164
account_box ฝ่ายสภา
(นายบรรเทา โอปาก)
ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง
โทร : 081-9999822
(นายบรรเทา โอปาก)
ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง
โทร : 081-9999822
(นายประดิษฐ์ เดชไธสง)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง
โทร : 084-4716484
(นายประดิษฐ์ เดชไธสง)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง
โทร : 084-4716484
(นายชาญ อินทร์นอก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1
โทร : 088-4746697
(นายชาญ อินทร์นอก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1

โทร : 088-4746697
(นางบรรจง บัวศรี)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1
โทร : 086-2451406
(นางบรรจง บัวศรี)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1

โทร : 086-2451406
(นายสังวาลย์ ใสนอก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2
โทร : 065-5044900
(นายสังวาลย์ ใสนอก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2

โทร : 065-5044900
(นายสุพจน์ โพธิ์ดี)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2
โทร : 081-8770686
(นายสุพจน์ โพธิ์ดี)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2

โทร : 081-8770686
(นายยะราช แสนเมือง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2
โทร : 091-0206759
(นายยะราช แสนเมือง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2

โทร : 091-0206759
(นายสำราญ รื่นเริง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2
โทร : 094-5299898
(นายสำราญ รื่นเริง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2

โทร : 094-5299898
(นายจันทร์ บุญคุ้ม)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1
โทร : 083-3859572
(นายจันทร์ บุญคุ้ม)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1

โทร : 083-3859572
(นายทองสุข ปรูกระโทก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2
โทร : 089-8452279
(นายทองสุข ปรูกระโทก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2

โทร : 089-8452279
นายอุลา มีชาญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2
โทร : 062-1399587
นายอุลา มีชาญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2

โทร : 062-1399587
(นายสุพิช ทับอาษา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1
โทร : 063-0489639
(นายสุพิช ทับอาษา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1

โทร : 063-0489639
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร