เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รายละเอียด : เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ข้างเคียง ให้เกิดความชํานาญ และได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ในการเข้าระงับเหตุภายในชุมชนที่มีบ้านเรือนหนาแน่น ลดอันตรายในการเข้าควบคุมเหตุ ใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกวิธี รวดเร็ว ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย และหลังเกิดภัยได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและลดการสูญเสียจากการเกิดสาธารณภัย ที่มีผลต่อชีวิต ทรัพย์สินและเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ สร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนในการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นอีกด้วย ซึ่งผู้บริหารเทศบาลตําบลดอนอะรางได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขอดงประชาชนเป็นอย่างยิ่ง จึงจัดทําโครงการ ฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขึ้น วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมสามารถปฏิบัติงานและใช้อุปกรณ์ที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย ๒.เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับอัคคีภัยในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถช่วยเหลือ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมสาธารณภัย ๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมแผนฯ มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ๔. เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและกว้างขวางในการป้องกันและบรรเทา ๕. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการฝึกซ้อมแผนฯ แบบบูรณาการในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เพื่อนําไปสู่การประสานการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพทรัพย์สิน ๖. เพื่อสร้างความมั่นใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ อปท.ผู้ที่เข้าร่วมประกอบด้วย ๑. เทศบาลตําบลหนองกี่ ๒. เทศบาลตําบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี ๓. องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา ๔. องค์การบริหารส่วนตําบลบุกระสัง ๕. องค์การบริหารส่วนตําบลเย้ยปราสาท ๖. องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระเต็น ๗. องค์การบริหารส่วนตําบลท่าโพธิ์ชัย ๘. องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองไผ่ ๙. องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสูง
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์