เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ หมู่ 5 และ หมู่ 13 ตำบลดอนอะราง
รายละเอียด : โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ หมู่ 5 และ หมู่ 13 ตำบลดอนอะราง วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น. ถึง 20.30 น. เทศบาลตำบลดอนอะรางร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ หมู่ 5 และ หมู่ 13 ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2. เพื่อให้เข้ารับการอบรมทราบถึงทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสามารถนำไปกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 4. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและการเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่นกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์