เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนอะราง
รายละเอียด : เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นางเกษม บุตรวิชา นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง ได้มอบหมายใหเ นางศุภากร ธนูสา ปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง เป้นตัวแทนในการอบรมให้ความรู้ในโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนอะราง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง จำนวน 80 คน #โดยมีวัตถุประสงดังนี้ 1) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2) เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลดอนอะราง 3) เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลดอนอะราง มีจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์