info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 73
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู แบบแยกส่วน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ขุดลอกหนองเต็งรัง กว้าง 132 เมตร ยาว 306 เมตร ลึก 4 เมตร สูง 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 134,900 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 แห่ง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง 13-002 สายทางชุมชนป่าสามัคคี หมู่ที่ 4 - บ้านหัวทำนบ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง 13-002 สายทางชุมชนป่าสามัคคี หมู่ที่ 4 - บ้านหัวทำนบ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน,เก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อม่านปรับแสง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๔๓๙๔ บุรีรัมย์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์๔๒๐-๔๙-๐๐๐๗ และหมายเลขครุภัณฑ์๔๒๐-๕๖-๐๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบาย คสล.ชนิดกลม บริเวณสระน้ำหนองขี้เห็น หมู่ที่ ๘ ชุมชนหนองอ้อยช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุเสริมทักษะและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น(โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (งานจัดเก็บรายได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบาย คสล.ชนิดกลม บริเวณสระน้ำหนองขี้เห็น หมู่ที่ ๘ ชุมชนหนองอ้อยช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฬัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนชุมชนโนนขี้เหล็ก ซอย ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฬัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนชุมชนโนนขี้เหล็ก ซอย ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น (สาขาโรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางเคพซีล สายชุมชนทุ่งนางาม ซอย ๒ หมู่ที่ ๙ ชุมชนทุ่งนางาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางเคพซีล สายชุมชนโนนขี้เหล็ก ซอยประปา หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางเคพซีล สายชุมชนโนนขี้เหล็ก ซอยประปา หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางเคพซีล สายชุมชนทุ่งนางาม ซอย ๒ หมู่ที่ ๙ ชุมชนทุ่งนางาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น(เทศบาลตำบลดอนอะราง) จำนวน 69 คนๆละ 20 บาท จำนวน 22 วัน (ประจำเดือน กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น(เทศบาลตำบลดอนอะราง) จำนวน 86 คนๆละ 20 บาท จำนวน 22 วัน (ประจำเดือน กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนคันคลอง สายเรียบคันคลองลำไทรโยง ชุมชนโคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น (สาขาโรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล ซอยอุดมสุข ชุมชนโคกอุดม หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล สายชุมชนโคกรัก ซอยซับเจริญ หมู่ที่ 11 ชุมชนโคกรัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล สายชุมชนดวงเจริญ ซอย 3 (บริเวณสระน้ำหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อรับน้ำ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก - วัดทุ่งนางาม หมู่ที่ 9 ชุมชนทุ่งนางาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางลูกรัง สายรอบบริเวณสระน้ำ ชุมชนโคกอุดม หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชุมชนทุ่งนางาม ซอย1(ทางเข้าโรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก) หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค๙๐๗๕ บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชุมชนทุ่งนางาม ซอย1(ทางเข้าโรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก) หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางลูกรัง สายรอบบริเวณสระน้ำ ชุมชนโคกอุดม หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อรับน้ำ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก - วัดทุ่งนางาม หมู่ที่ 9 ชุมชนทุ่งนางาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล สายชุมชนโคกรัก ซอยซับเจริญ หมู่ที่ 11 ชุมชนโคกรัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล ซอยอุดมสุข ชุมชนโคกอุดม หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางเคพซีล สายชุมชนทุ่งนางาม ซอย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล สายชุมชนดวงเจริญ ซอย 3 (บริเวณสระน้ำหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางเคพซีล สายชุมชนโนนขี้เหล็ก ซอย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางเคพซีล สายชุมชนโนนขี้เหล็ก ซอยประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
1 - 50 (ทั้งหมด 383 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8
บุคลากรภายใน
1628528400 ผู้บริหารองค์กร
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร