ชื่อเรื่อง : โครงการปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียด : วันนี้วันที่ 20 กรกฏาคม 2565 เทศบาลตำบลดอนอะราง โดยนางเกษม บุตรวิชา นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง มอบหมายให้นายประกาศิต เที่ยงดาห์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2565 ร่วมกับ พระสงฆ์ คณะครู อาจารย์ นักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสะอาด พนักงานเทศบาล และประชาชนตำบลดอนอะราง ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ ป่าชุมชนโคกสะอาด และป่าชุมชนหนองอ้อยช้าง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑.เพื่อปลูกจิตสํานึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชน พนักงานเทศบาลทุกคนได้เห็นคุณค่าในความบํารุงรักษและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งเพื่อฟื้นฟู คืนสมดุลให้ระบบนิเวศให้ยั่งยืนในระยะยาว ๒.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและเป็นการบูรณาการร่วมกันของเทศบาลตําบลดอนอะราง ส่วนราชการต่างๆ และโรงเรียนในเขตพื้นที่ ๓.เพื่อปลูกจิตสํานึกและสร้างความตระหนักให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่าได้รู้จักประโยชน์และโทษของการตัด ไม้ทําลายป่าโดยให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อนและเพื่อบรรเทาปัญหาผลกระทบจากภัยพิบัติ ทางธรรมชาติโดยการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มความชุ่มชื้นและเป็นแหล่งต้นน้ำลําธาร พื้นที่ปลูก 1.ป่าชุมชนโรงเรียนบ้านโคกสะอาด เนื้อที่ 2 ไร่ 2.ป่าชุมชนโคกสะอาด เนื้อที่ 208 ไร่ 1 งาน 37 ตารางวา 3. ป่าชุมชนหนองอ้อยช้าง เนื้อที่ 496 ไร่ 46 ตารางวา
ชื่อไฟล์ : s2zYGfxWed24304.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้