ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางชุมชนสามเหลี่ยม - ชุมชนสองห้อง(ซอยกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง