ชื่อเรื่อง : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางชุมชนโคกรัก-ชุมชนไทรงาม หมู่ที่ 11 ชุมชนโคกรัก