ชื่อเรื่อง : ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางชุมชนโคกรัก-ชุมชนไทรงาม หมู่ที่ 11 ชุมชนโคกรัก