ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฬัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนชุมชนโนนขี้เหล็ก ซอย ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง