ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น(เทศบาลตำบลดอนอะราง) จำนวน 69 คนๆละ 20 บาท จำนวน 19 วัน (ประจำเดือน ตุลาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง