ชื่อเรื่อง : เหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น(เทศบาลตำบลดอนอะราง) จำนวน 86 คนๆละ 20 บาท จำนวน 19 วัน (ประจำเดือน ตุลาคม 2564)