ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเขี่อนห้วยยาง - วัดดงเย็น หมู่ที่ 12 ชุมชนไทยพัฒนา ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีคัดเลือก