ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจร่าจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางชุมชนโคกสะอาด - บ้านนาใหม่พัฒนา หมู่ 5 ชุมชนโคกสะอาด ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีคัดเลือก