ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางชุมชนสามเหลี่ยมพัฒนา - บ้านทุ่งจังหัน หมู่ที่ 15 ชุมชนสามเหลี่ยมพัฒนา ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีคัดเลือก