ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางชุมชนสองห้อง (ซอยกลาง) -ชุมชนสามเหลี่ยมพัฒนา หมู่ที่ 15 ชุมชนสามเหลี่ยมพัฒนา ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีคัดเลือก