ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างขุดลอกหนองเต็งรัง กว้าง 132 เมตร ยาว 306 เมตร ลึก 4 เมตร สูง 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 134,900 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก