ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง บร.ถ. 13-004 สายทางชุมชนดอนอะราง - ทุ่งจังหัน ชุมชนดอนอะราง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนอะราง จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวม 20,200 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีคัดเลือก