ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (กระดาษถ่าย A๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง