ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง