ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น(เทศบาลตำบลดอนอะราง) จำนวน 87 คนๆละ 21 บาท จำนวน 20 วัน (ประจำเดือน มกราคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง