ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง