ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายโครง ขนาด ๑.๕๐x๒ เมตร โครงการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง