ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง