ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถขนขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๐๖๑ บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง