ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น(เทศบาลตำบลดอนอะราง) จำนวน 37 คนๆละ 21 บาท จำนวน 21 วัน (ประจำเดือน มิถุนายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง