ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนใน สพฐ.จำนวน ๓ แห่ง และ ศพด.จำนวน ๓ แห่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง