ชื่อเรื่อง : เหมาฉีดพ่นหมอกควัน โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๕