ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำอุปกรณ์ไม้ง่ามระงับเหตุตามยุทธวิธีตำรวจ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง