ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ (โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระปรเมน ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง