ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น(เทศบาลตำบลดอนอะราง) จำนวน 79 คนๆละ 21 บาท จำนวน 22 วัน (ประจำเดือน สิงหาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง