ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง