ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง
รายละเอียด : การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก ผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะรางได้ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2564 และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ซึ่งประกอบไปด้วยรองนายกเทศมนตรีตำบลดอนอะรางเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชนหมู่บ้าน ตัวแทนภาคราชการ ข้าราชการ ประชาชน บุคคลภายนอก เป็นกรรมการโดยประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพ. ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 6 / 2564 และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2
ชื่อไฟล์ : wVZINJdThu113836.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : RSKWYHkThu113846.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : hJkWJQnThu113846.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : McMjy9JThu113846.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 8AwiOQDThu113846.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : X09SILfThu113858.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : L9yXvmhThu113858.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : axx1QG7Thu113911.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : z6NJOIHThu113911.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : wvPXWWlThu113911.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้