ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น(เทศบาลตำบลดอนอะราง) จำนวน 75 คนๆละ 20 บาท จำนวน 23 วัน (ประจำเดือน มีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง