ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น(เทศบาลตำบลดอนอะราง) จำนวน 86 คนๆละ 20 บาท จำนวน 20 วัน (ประจำเดือน กรกฎาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง