ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (งานจัดเก็บรายได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง