ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง