ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง