ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการ การพัฒนาระบบข้อมูลตำบล Thai Community Network Appraisal Program (TCNAP) แบบมีส่วนร่วม ตำบลดอนอะราง ภายใต้โครงการสานพลังชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง