ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น(เทศบาลตำบลดอนอะราง) จำนวน 34 คนๆละ 24 บาท จำนวน 22 วัน (ประจำเดือน มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง