ชื่อเรื่อง : ซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ Fuji xerox docuprint cp ๓๐๕d (กองการศึกษา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง