ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น(เทศบาลตำบลดอนอะราง) จำนวน 34 คนๆละ 24 บาท จำนวน 20 วัน (ประจำเดือน พฤษภาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง