ชื่อเรื่อง : อาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๓ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖