ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๐๖๑ บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง