ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ จำนวน ๓๕ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง