ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กล้องระดับ และล้อวัดระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง